Sa stručnom delegacijom Vijeća Europe u Moldaviji

Objavljeno: 22.05.2014. | Novosti

Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander bila je među stručnim članovima delegacije Vijeća Europe koja je posjetila Moldaviju od 12. do 14. svibnja 2014. godine s ciljem identificiranja potreba Republike Moldavije i poteškoća u primjeni Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Domaćin službenoj delegaciji Vijeća Europe bilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Moldavije.

Zaštita i promicanje prava djece u Moldaviji

Ovaj posjet predstavljao je pripremnu fazu projekta Vijeća Europe pod nazivom „Zaštita i promicanje prava djece u Republici Moldaviji“ vezano uz provedbu Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Program Vijeća Europe pod nazivom „Izgradnja Europe za djecu i s djecom“ uključuje smjernice, savjete i tehničku pomoć zemljama članicama u provedbi postojećih standarda Vijeća Europe, s naglaskom na razvoj sveobuhvatnih strategija za pitanje prava djece te rješavanje postojećih i novih izazova u ovom području.

Delegaciju Vijeća Europe činili su sljedeći pozvani stručnjaci Vijeća Europe: voditeljica projekata Odjela za prava djece Vijeća Europe Stephanie Burel, ravnatelj vladine Agencije za zaštitu djece na Islandu i supredsjedatelj Lanzarotskog odbora Bragi Guðbrandsson, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander i nezavisna stručnjakinja Olivia Lind Haldorsson. Cilj im je bila procjena potreba Republike Moldavije u uspješnoj primjeni Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, kao i primjeni smjernica Vijeća Europe o pravosuđu prilagođenom djeci.

O sustavu prilagođenom djeci

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Moldavije zatražilo je pomoć u uspostavi struktura za podršku djeci žrtvama seksualnog nasilja, kao i izobrazbi postojećih stručnjaka u radu s djecom. Ovaj je zahtjev u skladu s odredbom Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja te je procijenjeno da kao takav može pridonijeti učinkovitoj provedbi članka 14. Konvencije o pružanju pomoći djeci žrtvama seksualnog zlostavljanja. Također, u skladu je i sa smjernicama Vijeća Europe o sustavu pravosuđa prilagođenom djeci.

Tijekom posjeta organizirano je nekoliko sastanaka s predstavnicima relevantnih vladinih i nevladinih organizacija o ključnim pitanjima koja se odnose na zaštitu prava djece u Republici Moldaviji. Fokus ovih sastanaka bio je na pružanju pomoći djeci žrtvama seksualnog zlostavljanja te izobrazbi stručnjaka koji rade s djecom. Stručnjaci Vijeća Europe proveli su nekoliko fokus grupa sa ciljnim skupinama – predstavnicima vladinih i nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija, specijaliziranih organizacija, stručnjaka, pravnih stručnjaka i agencija koje provode izobrazbu stručnjaka. Ovi su se predstavnici upoznali s pripremnom fazom projekta i mjerama pomoći za djecu žrtve seksualnog zlostavljanja, kao i obuke za stručnjake, te primjerima dobre prakse na Islandu i u Hrvatskoj.

Vladini predstavnici uključeni u prvu fokus grupu bili su predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Moldavije, Ravnateljstva inspektorata, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva rada, socijalne zaštite i obitelji, Ministarstva zdravstva te Ureda tužitelja.

Posjet specijaliziranim organizacijama

Druga fokus grupa je organizirana za specijalizirane organizacije, druge vladine organizacije koje rade na terenu, kao i nevladine organizacije: Međunarodni centar „La Strada“, UNICEF Moldova, IOM misija u Republici Moldaviji, Savez nevladinih organizacija aktivnih u području dječje socijalne skrbi i zaštite obitelji, Terre des Hommes Foundation, Centar za dokumentaciju i informacije o pravima djece, Partnerships for Every Child Moldova, RCTV Memoria, Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, Keystone Human Services International Moldova Association, Sveučilište Moldavije, Fakultet socijalnog rada i UNDP.

Treći dan posjeta organizirana je fokus grupa sa stručnjacima i agencijama uključenima u izobrazbu stručnjaka koji rade s djecom: Nacionalni institut za pravosuđe, NORLAM (Norwegian Mission of Rule of Law Advisers to Moldova) i Terre des Hommes Foundation.

Tijekom ovog posjeta, stručnjaci Vijeća Europe održali su sastanak s potpredsjednicom Parlamenta Republike Moldavije Lilianom Palihovici. Također, stručnjaci su posjetili i Nacionalni centar za prevenciju zlostavljanja djece, centar „Amicul“, Centar za pomoć i zaštitu žrtava/ potencijalnih žrtava trgovanja i zlostavljanja „Shelter“ te Centar za mlade „CRTunit“ izvan glavnog grada u predjelu Criuleni.

Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander sudjelovala je u svim fokus grupama te predstavila Lanzarotsku konvenciju s naglaskom na mjere podrške djeci žrtvama seksualnog zlostavljanja i izobrazbu profesionalaca i primjerom dobre prakse u Hrvatskoj. Ana Marija Španić je također sudjelovala u fokus grupama kao psiholog Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, koju je Vijeće Europe prepoznalo kao model i primjer dobre prakse u području zaštite zlostavljane djece.

Kao rezultat ovog posjeta, stručnjaci će izraditi iscrpni izvještaj o trenutnoj situaciji i potrebama Republike Moldavije, vezano uz rad struktura za zaštitu djece i izobrazbu stručnjaka, te je sljedeći korak prijedlog projekta koji će uvažiti trenutne potrebe ove zemlje.

Znanost i umjetnost odgoja

Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgojitelje

Više Naruči

Knjiga: Moji se roditelji razvode

Moji se roditelji razvode

Ilustrirani priručnik za pomoć djeci i mladima čiji su roditelji razvedeni ili su u postupku razvoda braka. Cilj mu je pomoći djeci i mladima kako bi što bolje razumjeli zašto do razvoda dolazi te kako bi razumjeli vlastite osjećaje i reakcije povezane s razvodom.

Više Naruči

Knjiga: Odgajam li dobro svoje svoje dijete?

Odgajam li dobro svoje svoje dijete?

STRUČNI ODGOVORI NA SVAKODNEVNA PITANJA O ODGOJU DJECE OD ROĐENJA DO ADOLESCENTNE DOBI

Više Naruči

Najčitanije

  • No results available

Preuzimanja

Na engleskom:

CV na engleskom
PDF, 0.1 MB

Publikacije na engleskom
PDF, 0.1 MB

Na hrvatskom:

CV na hrvatskom
PDF, 0.1 MB

Publikacije na hrvatskom
PDF, 0.1 MB

Produkcija: Geromar d.o.o. | Dizajn i izrada: Dizajn Zona 42
© 2011. - 2019. Gordana Buljan Flander